Praktiske oplysninger:

Ansøger (organisation, forening, klub..)

Foreninger m.v. bedes anføre medlemstal og kontingent.
Arrangementer, museer ol. bedes anføre deltagerantal eller antal besøgende/brugere pr. år

v/person (navn og stilling):

Adresse:

Telefon nr:

Mobil nr:

Mailadr:

CVR/CPR nr:

Er Spar Vest Fonden tidligere ansøgt om støtte af ansøger ?
 Ja Nej
- hvornår og med hvilket resultat ?

Er der til det aktuelle formål søgt om støtte hos andre ?
 Ja Nej
- hvem og med hvilket resultat ?

- vil andre blive ansøgt ? –I bekræftende fald hvilke ?

Projekttitel:

Projektbeskrivelse:
(kort beskrivelse af Formål (for at …) og Mål (ved at …) og evt. metoder/værktøjer)

Succeskriterier:
(beskriv, hvordan det kan måles, at du/I når målet)

Tidshorisont:
(beskriv tidsforløbet i projektet - f.eks. fra måned x til måned y)

Produkt:
(beskriv, hvad der konkret kommer ud af projektet)

Ressourcer/økonomi:
(hvilket beløb ansøger du/I om ? Til hvad og hvornår skal beløbet anvendes ?– Fonden kan evt. senere bede om budget fra dig/jer)

Formidling:
(beskriv kort, hvordan du/I vil dokumentere og formidle projektets resultat)

Forankring:
(beskriv kort igangsætning af driftsfasen og forankringen af projektets resultater – hvordan sikrer du/I, at succeskriteriet angivet oven for lever videre efterfølgende)

Indsendt af:

Fondens notater:

Budget og yderligere oplysninger bedes sendt til peh@sparvestfonden.dk med henvisning til projektets titel.